عرق شبانه

عرق شبانه:ساده ترین علت تعریق شبانه گرم بودن بیش ازحد هوا، اتاق خواب و یا رختخواب است. اما تعریق شبانه بیش ازحد درپزشکی بنام
Source: doctormaleki

wpadmin

Comments are closed