بيمارى پيتريازيس زوزآ
بيمارى پيتريازيس زوزآ

بيمارى پيتريازيس زوزآ

علت این بیماری پوستی هنوز نیز بدرستی معلوم نمی باشد اما احتمال ویروسی بودن این بیماری بیش از دیگر احتمالات مطرح است . این بیماری پوستی بی
Source: doctormaleki

wpadmin

Comments are closed